top of page

לאתר כתב -כתב העת לחצו כאן

כתב-עת לשירה ופרוזה, תרבות ואמנות

שערי גיליון 17 של כתב-העת 'המסדרון' - יוני 2023.jpg

אוקטובר 2014 - נפתח המסדרון לאמנים וליוצרים.  

יגיליון הבכורה של כתב-העת ספרות, תרבות ואמנות "המסדרון"

יוני  2023 - ראו אור 17 גיליונות של כתב-העת 'המסדרון'.

bottom of page